2.JavaScript中的原型规则以及原型设计模式

 

             在函数内创建一个对象,给对象赋予属性及方法再将对象返回

 1 function Person() {
 2   var People = new Object();
 3   People.name = 'CrazyLee';
 4   People.age = '25';
 5   People.sex = function(){
 6     return 'boy';
 7   };
 8   return People;
 9 }
10 
11 var a = Person();
12 console.log(a.name);//CrazyLee
13 console.log(a.sex());//boy
 1. 构造函数模式

      无需在函数内部重新创建对象,而是用this指代

 1 function Person() {
 2   this.name = 'CrazyLee';
 3   this.age = '25';
 4   this.sex = function(){
 5     return 'boy'
 6   };
 7   
 8 }
 9 
10 var a = new Person();
11 console.log(a.name);//CrazyLee
12 console.log(a.sex());//boy
 1. 原型模式

             函数中不对属性进行定义,利用prototype属性对属性进行定义,可以让所有对象实例共享它所包含的属性及方法。

function Parent() {
  Parent.prototype.name = 'carzy';
  Parent.prototype.age = '24';
  Parent.prototype.sex = function() {
    var s="女";
       console.log(s);
  }
}
 
var x =new Parent(); 
console.log(x.name);   //crazy
console.log(x.sex());    //
 1. 混合模式

            原型模式+构造函数模式。这种模式中,构造函数模式用于定义实例属性,而原型模式用于定义方法和共享属性

 1 function Parent(){ 
 2   this.name="CrazyLee"; 
 3   this.age=24; 
 4 };
 5 Parent.prototype.sayname=function(){ 
 6   return this.name; 
 7 };
 8 
 9 var x =new Parent(); 
10 console.log(x.sayname());  //Crazy
 1. 动态原型模式

         将所有信息封装在了构造函数中,而通过构造函数中初始化原型,这个可以通过判断该方法是否有效而选择是否需要初始化原型。

 1 function Parent(){ 
 2   this.name="CrazyLee"; 
 3   this.age=24; 
 4   if(typeof Parent._sayname=="undefined"){   
 5     Parent.prototype.sayname=function(){ 
 6       return this.name; 
 7     } 
 8     Parent._sayname=true; 
 9   }     
10 };  
11 
12 var x =new Parent(); 
13 console.log(x.sayname()); 

 

2.JavaScript中的原型规则以及原型设计模式

全文结束